Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w branży dronów dzięki DroneNews.pl | Kontakt: info@dronenews.pl

Unia Europejska w Obronie Przestrzeni Powietrznej: Zarządzanie Dronami w Cywilnym Środowisku

W 2016 roku, Komisja Europejska przedstawiła ambitny plan, który miał na celu stworzenie rzeczywistej i skutecznej Unii Bezpieczeństwa. Ta koncepcja była efektem poprzednich prac nad Europejską Agendą Bezpieczeństwa z 2015 roku i zakładała nowe podejście oparte na wspólnej odpowiedzialności Unii Europejskiej i państw członkowskich. To wyraz nie tylko ambicji, ale także potrzeby skoordynowanego działania w dziedzinie bezpieczeństwa na szczeblu europejskim.

W reakcji na te wyzwania, we wrześniu 2016 roku utworzono specjalne stanowisko komisarza ds. Unii Bezpieczeństwa. Ta inicjatywa cieszyła się szerokim wsparciem, zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i ekspertów z różnych dziedzin. Wspólna praca i ekspertyza całego zespołu pomogły w opracowaniu strategii, która miała stworzyć fundament dla europejskiej unii bezpieczeństwa.

Kolejnym ważnym krokiem w realizacji tego celu było przekazanie zakresu kompetencji wiceprzewodniczącemu odpowiedzialnemu za promowanie europejskiego stylu życia w 2019 roku. To posunięcie podkreślało znaczenie bezpieczeństwa dla europejskiego społeczeństwa i życia codziennego obywateli.

Wraz z rosnącą ilością cywilnych dronów na niebie, Unia Europejska stoi przed koniecznością przygotowania się na potencjalne zagrożenia z nimi związane. Komisja Europejska podjęła kroki w celu harmonizacji istniejących procedur i opracowania unijnej polityki przeciwdziałania dronom. Celem tych działań jest zapobieżenie niekontrolowanemu wzrostowi zagrożeń w przestrzeni cywilnej oraz zapewnienie, że rozwijająca się technologia dronów będzie wykorzystywana w zgodzie z prawem.

 

Drony odgrywają coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości gospodarki i społeczeństwa Europy. Są one wykorzystywane w dziedzinach takich jak transport, obrona, handel i usługi, co przyczynia się do podwójnej transformacji – ekologicznej i cyfrowej. Jednak, jak wspomniano w programie walki z terroryzmem, rozwój dronów niesie ze sobą również potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Przestępcy wykorzystują drony do przemytu narkotyków i innych nielegalnych działań. Podejrzane drony były wykrywane wokół kluczowej infrastruktury, co wskazuje na możliwe próby zbierania informacji w celach wrogich. Ponadto, wykorzystywanie dronów w nielegalny sposób może naruszać prywatność i bezpieczeństwo osobiste obywateli, zwłaszcza na obszarach zamieszkałych.

W odpowiedzi na te wyzwania, Komisja Europejska opracowała komunikat, który zawiera kompleksową unijną politykę przeciwdziałania dronom. W dokumencie tym określono kilka kluczowych działań, które mają zagwarantować skuteczne wdrożenie polityki dotyczącej dronów:

 

  1. Dzielenie się dobrymi praktykami i informacjami między państwami członkowskimi poprzez usprawnienie prac w ramach istniejących inicjatyw oraz powołanie grupy ekspertów Komisji ds. przeciwdziałania dronom.
  2. Badanie możliwości przyjęcia środków regulacyjnych poprzez określenie potrzeb regulacyjnych i potencjału harmonizacji przepisów ustawowych i procedur w całej UE.
  3. Pomoc państwom członkowskim w wyborze odpowiednich technologii, w tym rozwiązań cybernetycznych, służących przeciwdziałaniu dronom.
  4. Oferowanie państwom członkowskim praktycznych wskazówek i wsparcia operacyjnego poprzez szkolenia w zakresie przeciwdziałania dronom, również dla firm ochroniarskich i organów ścigania.
  5. Wzmocnienie badań naukowych i innowacji w obszarze dronów poprzez dostępne programy finansowania, takie jak “Horyzont Europa”.
  6. Zwiększenie wsparcia finansowego poprzez ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków w ramach programów prac instrumentu tematycznego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2026–2027.

Działania te obejmują okres do 2030 roku, z przewidzianym śródokresowym podsumowaniem do 2027 roku. Unijny program przeciwdziałania dronom zostanie pełnie przeglądany najpóźniej do 2030 roku, co ma na celu utrzymanie zharmonizowanych ram prawnych i zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom związanym z rosnącą ilością cywilnych dronów.

 

Inicjatywa ta ma na celu zarówno zabezpieczenie interesów Unii Europejskiej, jak i zachowanie bezpieczeństwa obywateli, ich prywatności i infrastruktury krytycznej. Unijna polityka przeciwdziałania dronom stanowi ważny krok w kierunku wykorzystywania potencjału dronów w sposób legalny i bezpieczny, jednocześnie ograniczając ich potencjalne negatywne skutki.

 

źródło:       europa.eu,pixabay.com